توپ ورزشکار N دیوارهای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

هدف و آتش توپ بر دیوار مخالفان گرفتن توپ و نابود کردن سیستم عامل را به نفع خود.

کنترل بازی:
پلیر 1:. انجمن Z-برای حرکت به سمت چپ
X-برای حرکت به سمت راست انجمن S-برای بارگذاری و آتش

پلیر 2:
ARROW چپ <برزیلی > RIGHT ARROW حق.
از UP ARROW برای بار و آتش.

BallAthleteBallsWalls