بارش باران از توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انتقال این عروسکی در نظم است که او هیچ توپ در طول زمان فاصله را لمس نمی کند. آخرین زمان بیشتر، بالاتر از آن خواهد بود که سطح!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت می کند.

BallObstacleAnimalBearRainBalls