Thuộc về thú y Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Như bác sĩ thú y, chăm sóc vật nuôi!

Điều khiển:
Sử dụng chuột và phím dài để tương tác.

Role PlayingAnimalVeterinarian