ترانسفورماتور خالق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5716 78.08% with 73 votes

ترانسفورماتور خود را ایجاد کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

RobotsDress UpTransformersCreator