ترانسفورماتور انتقام سقوط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30187 77.58% with 388 votes

راهنما ترانسفورماتور انتقام دست آوردن برای همه بد ایجاد شده و درد و رنج را بر آنها آورده شده است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند
Sapcebar - پرتاب گالری کلید - تبدیل.

RobotsShootingActionShoot 'em UpFlyingSpaceSpaceshipTransformersRevengeFallen