میراث گای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   46 40% with 10 votes

این پسر است. خون او اسید است. خوشبختانه، او تا به بسیاری از آن!

کنترل بازی:
استفاده از موس را به حرکت و شلیک کنید.

AdventureShootLegacy