تماس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1713 56.67% with 30 votes

در اینجا می آید کشیش عمل! پرش در ستون و پرتاب آب مقدس در آنهایی که بد است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCall