سوشی سودوکو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این بازی سودوکو کلاسیک با پیچ و تاب سوشی خوب است! هر سطر، ستون و رنگی مجموعه مربع باید یک و فقط یکی از هر عدد، کاراکتر یا سوشی قطعه داشته باشد. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

NumbersSushiSudoku