سودوکو منطق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جدید تعاملی سودوکو پازل، در ماتریس را پر کنید به طوری که در هر جعبه row/column/3x3 شامل ارقام 1 تا 9.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSudokuLogic