اضطراب سخت و ناگهانی سوپر - مسابقات جزیره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

ساقه همه بالن تندرست! یکی دیگر از نسخه اضطراب سخت و ناگهانی فلش بازی!

کنترل بازی:
از کلید های arrow - جنبش
فضا - ساقه

SuperPangIslandTournament