گمشو TT بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

را انتخاب کنید به مسابقه تمام آهنگ های در حالت بازی و یا آهنگ در یک زمان در عمل
و سپس در اطراف آهنگ به عنوان سریع که شما به بهترین زمان گذشته خود را در highsores می توانید دریافت کنید.


کنترل بازی:
بازی P-مکث. انجمن F-نوبه خود اثرات برف در / خاموش گالری موشک برف فاصله شوت
تا فلش سرعت انجمن پایین پیکان ترمز / معکوس. انجمن پیکان سمت چپ باقی مانده است. انجمن فلش راست راست.

RacingSkidoo