بلوز گوسفند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   69 40% with 15 votes

راهنمای سگ و انتخاب بیش از گوسفند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySheepJumper