بازی گوسفند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

گله گوسفند به عنوان سریع شما می توانید قبل از آنها فرار کنند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySheepGame