آماده شدن برای کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آماده شدن برای کریسمس، سبک او.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpReadyChristmas