Pizza điểm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   165 76.19% with 21 votes

Chạy một doanh nghiệp Pizza! đáp ứng khách hàng của bạn bằng cách cho họ các bánh pizza mà họ muốn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesGirlFoodCookingFood ServingManagementGirlsPizzaPoint