Panik در خطر بستر های نرم افزاری مورد نیاز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرش به اسم حیوان دست اموز آبی و پرتاب کوکی ها در دشمنان در حالی که گرفتن موارد دیگر در سطح.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - پرش گالری کلید فلش چپ - حرکت به چپ
راست کلید فلش - حرکت راست
پایین کلید فلش - اردک فاصله
- آتش.

AdventureActionShoot 'em UpCollecting AnimalPanikPlatformPeril