عملیات: اخراج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خسته از دفتر کار خود را؟ خوب در اینجا یک بازی است که اجازه 'شما اخراج می'. فقط سلاح خود را انتخاب کنید و ساقه هر چیزی و هر کسی در اطراف اطاقک خود را. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - هدف و شلیک کنید.

Shoot 'em UpOperationFired