dọn dẹp đại dương Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

trong các nguyên mẫu này, bạn cần bảo vệ cá khỏi tác hại của ô nhiễm chất thải! Có ba nguyên mẫu trò chơi, mỗi nguyên mẫu thử thách bạn để bảo vệ môi trường!

Điều khiển:
trong game

Blood Mouse Skill Water Fish Collecting Unity Webgl