پاکسازی اقیانوس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این نمونه ها، شما باید از ماهی از اثرات مضر آلودگی زباله محافظت کنید! سه نمونه اولیه بازی وجود دارد، هر کدام از آنها شما را به نجات محیط زیست چالش می کشد!

کنترل بازی:
در بازی

Blood Mouse Skill Water Fish Collecting Unity Webgl