Franky ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

Franky است در یک ماموریتم ماموریتی برای خوردن جهان!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند / شنا.

WaterFishFranky