Franky ماهی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

Franky جدید سفر تغذیه در زیر آب است! خوردن تمام ماهی هایی که کوچکتر از شما، اجتناب از ماهی های بزرگتر، آنها 'شما را بکشند.

کنترل بازی:
مطبوعات نوار فضا به بالا برود، انتشار آن به پایین رفتن.

WaterFishFranky