ضربت بر سر جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   26 25% with 8 votes

سرب نیروهای خود را به فتح 20 قلعه. نبرد علیه نیروهای نظامی از انسان ها، الف ها و سنتاور!

کنترل بازی:
کلیک ماوس و یا کلیدهای خاص برای هر اقدام.

Strategy