نوار آبجو بتی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما باید برای خدمت به آبجو به مشتری قبل از آنها عصبانی

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به بازی بازی.

StrategyBetty-sBeer