نشستم در حالی که در یک نوار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حفظ تعادل خود را به عنوان شما همچنان به نوشیدن بیشتر و بیشتر. دون 'تی نوک و یا بیش از آن' بازی بیش از.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حفظ تعادل خود را
فاصله صدای لوکوموتیو آبجو.

BeerBalancingSittin