فرهنگ کوچک من: فداکاری جادویی است بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

yomh'uiggdu سرپرست eldritch می خواهد به دیدن هواپیما مرگبار خود را برای شکرگزاری، و او نیاز به یک summoner قابل اعتماد برای آن اتفاق می افتد. روستاییان بی عیب و نقص را به دلایل خود به کار گیرید و فیش کیج ها را قربانی کنید تا برنامه پروردگارتان را به ارمغان بیاورید، اما از طریق آزار و اذیت مزاحم دست نخورده باقی نخواهید ماند.

کنترل بازی:
در بازی

Strategy Medieval Action Rpg (hack And Slash) Unity Webgl