شاهزاده از جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی به عنوان شاهزاده ورن و فرمان ارتش خود را از رزمندگان شجاع. مبارزه در کنار کاپیتان Rield و گروهبان پیت به درایو اورک ها از سرزمین های خود را.

کنترل بازی:
کلید برای جنبش های arrow.
نوار فضایی برای حمله به.
شیفت کلید به درمان.

ActionMedievalKnightPurchase Equipment UpgradesBeat 'em UpDefendPrince