مینی Nitros بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

درایو خود را مینی کوپر در سمت کشور، استفاده از نیترو افزایش می دهد و سعی کنید برای تکمیل تمام آهنگ در سریع ترین زمان ممکن ..

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو اتومبیل خود های فاصله
- آتش نیترو.

MiniNitros