فرار از رعد و برق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید به گلدان توپ در سفارشات مورد نیاز به همان سرعتی که شما می توانید، اما سعی کنید به ایجاد خطا نیست.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به بازی بازی.

SportsBilliardsLightningBreak