خیش طلا کره ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پیدا کردن طلا و مقدار زیادی از پول را در حالی که انجام آن.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی بازی.

GoldKidsMineKoreanMiner