دختر کندو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

انتخاب بهترین لباس برای او!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsKendo