بستنی دختر پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر زیبا فقط یک کار در تابستان در مغازه بستنی دریافت کنید. به عنوان یک دختر مد واقعی او است رفتن به شما برخی از راهنمایی های سبک در مورد چگونه به نگاه خود را حتی در پشت پیشخوان را نشان می دهد. ترکیب و مطابقت با لباس های مختلف به نگاه او می خواهد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsCream