جولی پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

راهنما جولی انتخاب برخی از این لباس های گاه به گاه، بنابراین او خوب به نظر می رسد هر روز!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsJulie