یاس و سگ او بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

استفاده از موس خود را به انجام هر وظیفه. اجازه دهید سگ خود را به قاضی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

AdventureMouse SkillGirlJasmine