دستکش نامرئی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

به یاد داشته باشید که در آن چیزهایی که شما را به عنوان شما را از طریق مه در نقاط خاصی را می کشند.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Timing Maze