تهاجم تاکتیکی دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

خرید مردان برجک و ارتش برای دفاع از موقعیت خود را. شامل تعداد زیادی از آیتم های فروشگاه به روز رسانی

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

StrategyActionDefenseInvasionTactical