درود پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اتصال همه قطعات مناسب برای حل پازل ها!

کنترل بازی:
استفاده از نوار فضا یا چرخ ماوس به چرخش گالری سمت چپ کلیک کنید و کشیدن قطعه پازل را به حرکت

PuzzleKidsJigsawHelloThere