Hellcops بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اگر دوست دارید بازی دوچرخه مهارت بلکه تخریب بازی این بازی شما می باشد. رانندگی ماشین HellCops و نابود کردن همه چیز!

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - به جلو / عقب
چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی انجمن را وارد کنید / فاصله - تغییر جهت حرکت.

DrivingKillingSearch And DestroyObstacleBalancingHellcops