خانه خالی از سکنه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

شما در داخل خانه خالی از سکنه به دام افتاده است و باید راه خود را پیدا. استفاده از کلید های arrow به حرکت و نوار فضا را انتخاب کنید تا اقلام و درهای باز است.

کنترل بازی:
کلید های arrow - جنبش

HauntedHouse