Caspers خالی از سکنه کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اصلا اجازه ارواح بد برای ترساندن دختر. استفاده از اقلام و ترفندهای مختلفی را برای آنها را متوقف کند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureCaspersHauntedChristmas