درخشش N'رشد می کند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این رگه را برای دریافت نور خورشید راهنمایی کنید. اما اجازه ندهید دیوارها و نقطه سفید را نیز لمس کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Evade Mouse Skill Unity Webgl