آزادراه Fallguy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

درایو کردن بزرگراه به عنوان ترافیک بیشتر و بیشتر و موانع ظاهر می شود. دان 'تی اجازه دهید که مرد سقوط کردن!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DrivingKidsEvadeBloodMouse SkillCollecting FreewayFallguy