کهکشانی گلف جاذبه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی زیبا. این ترکیبی از بازی جاذبه، گلف و شیطان پین بال دزد است.

کنترل بازی:
استفاده از گرانش به حلقه توپ در اطراف سیارات به hole.Left سیاه و سفید

FunnyGalacticGravityGolf