اجرای رایگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

واکنش نشان دادن به کلید دهید و دون 'تی توقف در حال اجرا! سریع تر وقت خود را نمره بالاتر شما.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت و فاصله را به ارتباط برقرار.

ObstacleRunningFree