یک قطعه در حال اجرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

اجرای و پرش به بیش از هزار تن از موانع در این بازی دیوانه در حال اجرا بی پایان جدید!

کنترل بازی:
استفاده از فلش تا پرش

ObstacleJumping