اجرای زیبای Lil 'کلم بروکلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دان 'تی توسط آشپز خرد شده!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت در اطراف انجمن - انتخاب سریع یک انجمن S - موز قطره.

ObstacleRunningBroccoli