حتی مردان مرده مرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ضربه دور از ارتش بد بو، ماده چسبنده و لزج، تف زامبی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyEvenDead