مرده مست 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   315 86.11% with 36 votes

هنگامی که یک sysadmin عضو spant. تمام روز به کار با سرور ... بسیاری از سیگار برگ دودی شد و نوشیدنی آبجو ... اما روز به پایان رسید، و sysadmin عضو به خانه ... بازی ماجراجویی بزرگ خیلی احمقانه است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionDeadDrunk