مرز مرده: شب دو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

ساقه زامبی در اتاق تاریک به عنوان شما به اطراف حرکت را تلاش برای زنده ماندن. مراقب باشید برای آن دسته از گوشه

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت
1-6 - سلاح را انتخاب کنید فاصله
- چرخه سلاح R
- بازنگری.

ActionShoot 'em UpZombiesScaryDeadFrontierNight