قطره دا Beatz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نابود کردن آنتن های های رادیویی و جلوگیری از کشتی های دیگر است که بیش از شهرستان پرواز. پرواز هواپیما خود را و پرتاب بمب های های موسیقی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyDropBeatz