کاهش هوا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنمای چتر باز خود را از طریق جهنم پر از موانع به چالش کشیدن!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionDrop